!Dôležité upozornenie!


V súvislosti so sprísňovaním opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 na celom území SR sa na pracovisku Hydromeliorácie, š.p. od 01.10.2020 až do odvolania rušia stránkové hodiny a prijímajú nasledovné opatrenia:

- ruší sa 10-dňové podanie Žiadosti o vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení,

- štandardná doba na vydanie odborného stanoviska je 30 pracovných dní,

- ruší sa osobné podanie a prevzatie Žiadosti o vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení,

- ruší sa hotovostná platba v pokladni štátneho podniku Hydromeliorácie.

25.02.2020

Oznámenie o získaní nenávratného finančného príspevku


Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. si dovoľuje informovať verejnosť o získaní nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na implementáciu projektu Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií.

Základným zámerom projektu je zaviesť systematický manažment údajov v rámci inštitúcie HYDROMELIORÁCIE, š.p. a podporiť tak princípy otvorenosti, zdieľania dát a ochrany osobných údajov. Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie princípu "jedenkrát a dosť" pre občanov a podnikateľov predovšetkým v rámci procesu vydávania stanovísk k územným a stavebným povoleniam a k existencii hydromelioračných zariadení.

Celková výška oprávnených výdavkov: 999 583 eur
Schválená výška NFP: 955 311,47 eur

Zmluva o poskytnutí NFP je dostupná v CRZ

11.11.2019

Vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dňoch 11.11.2019 - 13.11.2019 bude v štátnom podniku realizované preklápanie analógových liniek na digitálnu ústredňu. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť k výpadkom telefónnych hovorov.

Zároveň Vám oznamujeme, že k uvedenému dátumu, t.j. 11.11.2019 boli zrušené štátne linky:

4342 2931 - funkčné číslo 4025 8212
4524 8943 - funkčné číslo 4025 8264
4524 8722 - funkčné číslo 4025 8268
4524 8902 - funkčné číslo 4025 8270
4552 1705
- funkčné číslo 4025 8214

Za pochopenie ďakujeme a sme s úctou,

Ing. Igor Kálna
riaditeľ

03.10.2019

Vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že 23.12.2019 až 27.12.2019  bude štátny podnik Hydromeliorácie, š.p.  ZATVORENÝ  z dôvodu čerpania povinnej celopodnikovej dovolenky.

Za pochopenie ďakujeme.

S úctou,
Ing. Igor Kálna
riaditeľ


Vážená široká verejnosť,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dňoch 9.12.2019 a 11.12.2019 bude Hydromeliorácie, štátny podnik zatvorený z technických problémov .
Ďakujeme za pochopenie.


3.10.2019

Verejné pripomienkovanie Štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií“

Dňa 3.10.2019 štátny podnik Hydromeliorácie, š. p. spúšťa verejné pripomienkovanie Štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií“. Štúdia bola vypracovaná v zmysle dopytovej výzvy Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra.

Pripomienky je potrebné zaslať na adresu: wojcikova@hmsp.sk do 10.10.2019 do 17:00, vyplnené v pripomienkovom formulári.

Pripomienkový formulár spolu so Štúdiou uskutočniteľnosti a jej prílohami sú dostupné v časti Dokumenty na stiahnutie.


Dokumenty na stiahnutie:
Pripomienkovanie.zip

19.10.2018

Žiadosti o vyjadrenie k projektu obnovy závlah, v zmysle povinných príloh projektu pri podaní žiadosti o nenávratný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť: Zavlažovanie, bude štátny podnik Hydromeliorácie prijímať najneskôr do 30.11.2018  na základe Onámenia o aktualizácii výzvy č. 30/PRV/2018 zo dňa 08.10.2018, ktorým sa predlžuje termín uzatvorenia výzvy.
V prípade, že investičný zámer predpokladá zásadné zmeny na majetku štátu, ktorý je predmetom zmlúv o prenájme TPC HZZ, žiadame predložiť príslušnú projektovú dokumentáciu, v rozsahu a forme projektu pre stavebné povolenie.


Usmernenie pre žiadateľov o stanoviská Hydromeliorácie, š. p. k žiadostiam o NFP z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 v zmysle výzvy č. 30/PRV/2018 (opatrenie 4.1)

Žiadateľ o stanovisko je povinný priložiť k žiadosti
1. v prípade rekonštrukcie resp. modernizácie majetku štátu v správe štátneho podniku Hydromeliorácie š. p. prenajatého v zmysle zmluvy na prenájom TPC HZZ projekt spracovaný na úrovni pre stavebné povolenie
2. v prípade nákupu závlahového detailu (zavlažovacie stroje pripájané na koncové zariadenia podzemného rozvodu závlahovej vody) stručný projekt obsahujúci údaje o mieste napojenia závlahového detailu na rúrovú sieť alebo identifikáciu zavlažovanej plochy (údaje o parcele KN, údaje o kultúrnom dieli)
3. v prípade žiadosti o NFP na nákup závlahového detailu, pričom žiadateľ nie je nájomcom závlahového systému, žiadame predložiť okrem podkladov uvedených v bode 2. aj zmluvu na dodávku závlahovej vody s nájomcom závlahového systémuTLAČOVÁ SPRÁVA

Dozvieme sa, kto zrenovuje sieť odvodňovacích kanálov


Podnik Hydromeliorácie, š.p. pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľov štyroch projektových celkov investícií do preventívnych opatrení so zameraním na odvodňovacie kanály. Ich hlavnou úlohou je zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí na poľnohospodárskej pôde.

Vláda v minulom roku schválila Koncepciu revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku. Pretože ich súčasný stav je neudržateľný a v podmienkach trhového hospodárstva neefektívny, dnes hľadáme zhotoviteľov diel „Rekonštrukcie odvodňovacích kanálov“, ktoré sú považované za optimálnu sieť odvodnenia. S ohľadom na potrebu zabezpečenia vhodnej pôdnej vlhkosti formou obnovy odvodnenia poľnohospodárskej pôdy je potrebné komplexne rekonštruovať celkom 513 km odvodňovacích kanálov, 2 stabilné odvodňovacie čerpacie stanice a tiež doplniť odvodňovacie systémy o 10 mobilných odvodňovacích čerpacích staníc. Predpokladané náklady predstavujú investíciu vo výške 70 mil. eur, ktorú zastreší Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 prostredníctvom podopatrenia 5.1 Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí.

Obnovou odvodňovacej siete a doplnením regulačných objektov dosiahneme v systéme retenciu (zadržanie) vody pre zníženie vodného deficitu v obdobiach sucha v poľnohospodárskej krajine, aktívnu reguláciu odtoku vody a podľa možností aj privádzanie vody do oblastí s jej nedostatkom.

Hlavnými kritériami výberu odvodňovacích kanálov:

 
  • kanál sa nachádza v oblasti intenzívnej poľnohospodárskej výroby;
  • kanál významne zabezpečuje ochranu poľnohospodárskej pôdy prevažne využívanej ako orná pôda pred jej zaplavením a zamokrením;
  • úroveň povodňového rizika zaplavenia a zamokrenia poľnohospodárskej pôdy v zbernom území kanála;
  • súčasný technický stav kanála (profil, opevnenie, prekážky...) a jeho objektov (mosty, priepusty, stavidlá...) nezabezpečuje  dostatočnú intenzitu prevencie pred potenciálnymi povodňami, zaplavením resp. zamokrením poľnohospodárskej pôdy;
  • kanál má aj kapacitný potenciál na zadržanie vody v zbernej oblasti (budovanie stavidiel..) pre obdobia sucha vo vegetačnom období resp. aj na privedenie vody do oblastí s nedostatkom vody z iných vodných zdrojov; a
  • technická rekonštrukcia kanála nebude v rozpore so záujmami ochrany prírody, tzn. nenaruší evidované mokraďné ekosystémy, prípadne zlepší jej stav dotovaním vodou a pod..

Projekt je zameraný na prevenciu pred škodami na poľnohospodárskej produkcii spôsobenými záplavami a zamokrením poľnohospodárskej pôdy pričom neohrozia existujúce lokality mokradí. Vybrané hydromelioračné kanály majú kapacitný potenciál aj na zadržanie vody v danej oblasti v období sucha ako aj na privedenie vody do oblastí z nedostatkom vodných zdrojov.

Vzhľadom na rozsah projektu vznikli 4 projektové celky (PC). Dôvodom tohto členenia projektu bola hlavne potreba čo najviac využiť spoluprácu so správcami povodí v oblasti koordinovania, schvaľovania, vyjadrovania, posudzovania vplyvu na životné prostredie a medzirezortná spolupráca pri spracovávaní vodných plánov a manažmentov povodňových rizík. Každý PC bude verejne obstarávaný samostatne. Ide o tri nadlimitné a jednu podlimitnú zákazku. Predmetom zákazky bude komplexná realizácia investícií s dodávkou projektových dokumentácií a súvisiacou relevantnou inžinierskou činnosťou pri rekonštrukcii a obnove odvodňovacích kanálov. Stavby budú realizované v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie - realizáciu – pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, ("Žltá kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.
 

2.10.2017

Informácie k podaniu žiadosti o vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení sú uvedené v menu :
ŽIADOSTI O VYJADRENIE

15.01.2019

Webovská stránka štátneho podniku HYDROMELIORÁCIE, š.p., ktorej obsah je priebežne dopĺňaný.