18.09.2019

P O N U K A

Hydromeliorácie, š.p. ponúka na predaj osobné motorové vozidla v počte 2 kusy:

- Škoda FABIA, EVČ: BA 971 IY – benzín, rok výroby 2003, počet najazdených km 246 528, farba modrá, STK + EK
   platná do 06.10.2019;

- Seat IBIZA, EVČ: BL 815 FP – benzín, rok výroby 2001, počet najazdených km 273 265, farba modrá, neplatná
  STK + EK.

Osobné motorové vozidlá za účelom obhliadky sú k dispozícií na Vrakunskej č. 29, Vrakunská 29 a v Bratislave do 30.09.2019 v čase od 07:00 - 15:00 hod., kontakt: 02 - 4025 8270, info@hmsp.sk.
PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. ako správca nehnuteľnosti – administratívnej budovy na Vrakunskej č. 29, 825 63 Bratislava, ponúka na prenájom nebytové priestory  :
  1. Kancelárie na III. poschodí;
  2. Kancelárie, sklady a laboratóriá na IV. poschodí po likvidácii s možnosťou rekonštrukcie o nasledovnej rozlohe a špecifikácii nebytových riestorov o celkovom rozsahu 788,00 m2, z toho:
                        - Kancelárske priestory 215,50 m2
                        - Laboratória 319,00 m2
                        - Sklady 50,00 m2
                        - Chodby 140,55 m2
                        - Ostatné priestory 62,95 m2.
Cena priestorov  vyplynie zo vzájomných rokovaní a dohôd s možnosťou rekonštrukcie. Obhliadku ponúkaných nebytových priestorov je možné vykonať po telefonickom dohovore na telefónnom čísle 02/4025 8214, resp. 02/4025 8270.

Foto IV. poschodie:
 

19.10.2018

Žiadosti o vyjadrenie k projektu obnovy závlah, v zmysle povinných príloh projektu pri podaní žiadosti o nenávratný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť: Zavlažovanie, bude štátny podnik Hydromeliorácie prijímať najneskôr do 30.11.2018  na základe Onámenia o aktualizácii výzvy č. 30/PRV/2018 zo dňa 08.10.2018, ktorým sa predlžuje termín uzatvorenia výzvy.
V prípade, že investičný zámer predpokladá zásadné zmeny na majetku štátu, ktorý je predmetom zmlúv o prenájme TPC HZZ, žiadame predložiť príslušnú projektovú dokumentáciu, v rozsahu a forme projektu pre stavebné povolenie.


Usmernenie pre žiadateľov o stanoviská Hydromeliorácie, š. p. k žiadostiam o NFP z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 v zmysle výzvy č. 30/PRV/2018 (opatrenie 4.1)

Žiadateľ o stanovisko je povinný priložiť k žiadosti
1. v prípade rekonštrukcie resp. modernizácie majetku štátu v správe štátneho podniku Hydromeliorácie š. p. prenajatého v zmysle zmluvy na prenájom TPC HZZ projekt spracovaný na úrovni pre stavebné povolenie
2. v prípade nákupu závlahového detailu (zavlažovacie stroje pripájané na koncové zariadenia podzemného rozvodu závlahovej vody) stručný projekt obsahujúci údaje o mieste napojenia závlahového detailu na rúrovú sieť alebo identifikáciu zavlažovanej plochy (údaje o parcele KN, údaje o kultúrnom dieli)
3. v prípade žiadosti o NFP na nákup závlahového detailu, pričom žiadateľ nie je nájomcom závlahového systému, žiadame predložiť okrem podkladov uvedených v bode 2. aj zmluvu na dodávku závlahovej vody s nájomcom závlahového systémuTLAČOVÁ SPRÁVA

Dozvieme sa, kto zrenovuje sieť odvodňovacích kanálov


Podnik Hydromeliorácie, š.p. pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľov štyroch projektových celkov investícií do preventívnych opatrení so zameraním na odvodňovacie kanály. Ich hlavnou úlohou je zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí na poľnohospodárskej pôde.

Vláda v minulom roku schválila Koncepciu revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku. Pretože ich súčasný stav je neudržateľný a v podmienkach trhového hospodárstva neefektívny, dnes hľadáme zhotoviteľov diel „Rekonštrukcie odvodňovacích kanálov“, ktoré sú považované za optimálnu sieť odvodnenia. S ohľadom na potrebu zabezpečenia vhodnej pôdnej vlhkosti formou obnovy odvodnenia poľnohospodárskej pôdy je potrebné komplexne rekonštruovať celkom 513 km odvodňovacích kanálov, 2 stabilné odvodňovacie čerpacie stanice a tiež doplniť odvodňovacie systémy o 10 mobilných odvodňovacích čerpacích staníc. Predpokladané náklady predstavujú investíciu vo výške 70 mil. eur, ktorú zastreší Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 prostredníctvom podopatrenia 5.1 Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí.

Obnovou odvodňovacej siete a doplnením regulačných objektov dosiahneme v systéme retenciu (zadržanie) vody pre zníženie vodného deficitu v obdobiach sucha v poľnohospodárskej krajine, aktívnu reguláciu odtoku vody a podľa možností aj privádzanie vody do oblastí s jej nedostatkom.

Hlavnými kritériami výberu odvodňovacích kanálov:

 
  • kanál sa nachádza v oblasti intenzívnej poľnohospodárskej výroby;
  • kanál významne zabezpečuje ochranu poľnohospodárskej pôdy prevažne využívanej ako orná pôda pred jej zaplavením a zamokrením;
  • úroveň povodňového rizika zaplavenia a zamokrenia poľnohospodárskej pôdy v zbernom území kanála;
  • súčasný technický stav kanála (profil, opevnenie, prekážky...) a jeho objektov (mosty, priepusty, stavidlá...) nezabezpečuje  dostatočnú intenzitu prevencie pred potenciálnymi povodňami, zaplavením resp. zamokrením poľnohospodárskej pôdy;
  • kanál má aj kapacitný potenciál na zadržanie vody v zbernej oblasti (budovanie stavidiel..) pre obdobia sucha vo vegetačnom období resp. aj na privedenie vody do oblastí s nedostatkom vody z iných vodných zdrojov; a
  • technická rekonštrukcia kanála nebude v rozpore so záujmami ochrany prírody, tzn. nenaruší evidované mokraďné ekosystémy, prípadne zlepší jej stav dotovaním vodou a pod..

Projekt je zameraný na prevenciu pred škodami na poľnohospodárskej produkcii spôsobenými záplavami a zamokrením poľnohospodárskej pôdy pričom neohrozia existujúce lokality mokradí. Vybrané hydromelioračné kanály majú kapacitný potenciál aj na zadržanie vody v danej oblasti v období sucha ako aj na privedenie vody do oblastí z nedostatkom vodných zdrojov.

Vzhľadom na rozsah projektu vznikli 4 projektové celky (PC). Dôvodom tohto členenia projektu bola hlavne potreba čo najviac využiť spoluprácu so správcami povodí v oblasti koordinovania, schvaľovania, vyjadrovania, posudzovania vplyvu na životné prostredie a medzirezortná spolupráca pri spracovávaní vodných plánov a manažmentov povodňových rizík. Každý PC bude verejne obstarávaný samostatne. Ide o tri nadlimitné a jednu podlimitnú zákazku. Predmetom zákazky bude komplexná realizácia investícií s dodávkou projektových dokumentácií a súvisiacou relevantnou inžinierskou činnosťou pri rekonštrukcii a obnove odvodňovacích kanálov. Stavby budú realizované v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie - realizáciu – pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, ("Žltá kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.
 

2.10.2017

Informácie k podaniu žiadosti o vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení sú uvedené v menu :
ŽIADOSTI O VYJADRENIE

15.01.2019

Webovská stránka štátneho podniku HYDROMELIORÁCIE, š.p., ktorej obsah je priebežne dopĺňaný.