Zástupca riditeľa - 101

Ing. Petra Mindová

E-mail: mindova@hmsp.sk
Kontakt: +421 2 45248902

Vykonáva a zabezpečuje činnosti:

1. Zastupuje riaditeľa v čase jeho neprítomnosti,
2. Vzťahujúce sa k riešeniu jednotlivých konkrétnych úloh podľa pokynov riaditeľa podniku,
3. Vzťahujúce sa k vedeniu jednotlivých odborov podniku podľa pokynov riaditeľa podniku,
4. Plní ďalšie úlohy a činnosti podľa pokynov riaditeľa podniku.