OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKÝCH ČINNOSTÍ


Informácie o postupe pri oznamovaní a preverovaní podnetov o protispoločenskej činnosti v zmysle zák. č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú verejne prístupné k nahliadnutiu u informátora vo vestibule Hydromeliorácie, štátny podnik.

Organizačná smernica - oznamovanie protispoločenskej činnosti
Protikorupčný program
Smernica MPRV SR č 8004-2019-020 - Riadenie korupčných rizík

Písomné podania:
Hydromeliorácie, štátny podnik
Vrakunská ul. č. 29
825 63 Bratislava 211

Elektronické podania:
info@hmsp.sk
vesely@hmsp.sk

Osobné podania:
JUDr. Peter Veselý
zodpovedná osoba
Hydromeliorácie, štátny podnik
Vrakunská ul. č. 29
825 63 Bratislava 211