Verejné obstarávanie

Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. ako verejný obstarávateľ uverejňuje dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti, okrem dokumentov podľa § 64 ods. 2, v profile a poskytujú k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v oznámení o koncesii verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú internetovú adresu, na ktorej sú dokumenty a informácie podľa prvej vety prístupné.

ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dovoľuje vyzvať na predloženie cenových ponúk :

19.07.2021

Záverečná správa s výpočtom množstiev podzemných vôd

Príloha č. 1:
Zoznam závlahových stavieb s odberom podzemných vôd na zavlažovanie

Príloha č. 2:
Situácia odberu podzemných vôd pre závlahové stavby

25.06.2021

Informačný systém hydromeliorácie.

Prílohy:
Opis predmetu zakázky


11.06.2021

1. "Kybernetická bezpečnosť"

26.05.2021

1. „Kybernetická bezpečnosť“
- verejné obstarávanie zrušené
2. "Odstránenie betónového plotu cca 96 bm vrátane odvozu na skládku"

30.03.2021

„Komplexná realizácia procesu podlimitného VO“ - prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Prílohy:

Cenová ponuka - vzor


10.03.2021

Komplexná realizácia procesu nadlimitného VO


Prílohy:

Príloha č. 1 Cenová ponuka - vzor


17.02.2020


„Zaslepenie rúrovej siete na ZP Sokolovce SPS, časť závlahovej vetvy A2“

Prílohy:

Príloha č. 7.3 - navrhované zrušenie vetvy A2
Príloha č. 7.4 - schéma zaslepenia vetvy A2

13.02.2020


„Stanovenie medzných a kritických hodnôt meranýchveličín na vodnej stavbe Ronava“


26.11.2019

„Zaslepenie rúrovej siete na ZP Pod Bratislavou ČS Most p. Bratislave, časť vetvy D.“


Prílohy Výzvy (schémy a nákresy) - nižšie na stiahnutie:

Príloha č. 1 – Situácia zaslepenia vetvy D

Príloha č. 2 – Schéma zaslepenia vetvy D


18.11.2019


„Zaslepenie rúrovej siete ZP Podhájska nádrž – Suchá n/Parnou, časť koncovej vetvy II-B“

Prílohy Výzvy (schémy a nákresy) - nižšie na stiahnutie:

Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3

01.10.2019

„Oprava časti strechy na hlavnej administratívnej budove Hydromeliorácie, š.p.“

25.09.2019


1. "Zaslepenie a stabilizácia závlahových potrubí ZP HŽO II., ZP ŠM Vrakúň a ZP Blatná na Ostrove“ - na stiahnutie

Prílohy Výzvy (schémy a nákresy) - nižšie na stiahnutie:

Príloha č. 1
A. Schéma zaslepenia vetvy A2
B. Schéma zaslepenia vetvy A2

Príloha č. 2
A. Schéma zaslepenia vetvy A9
B. Schéma zaslepenia vetvy A9

Príloha č. 3
A. Schéma zaslepenia vetvy A22f
B. Schéma zaslepenia vetvy A22f
C. Schéma zaslepenia vetvy A22f

Príloha č. 4
A. Schéma zaslepenia vetvy A4
B. Schéma zaslepenia vetvy A4

Príloha č. 5
A. Schéma zaslepenia vetvy B2I
B. Schéma zaslepenia vetvy B2I
C. Schéma zaslepenia vetvy B2I
D. Schéma zaslepenia vetvy B2I
E. Schéma zaslepenia vetvy B2I

26.09.2019


2.  "Dodávka dochádzkového systému (hardware) a automatizovaný dochádzkový systém na evidenciu dochádzky (softvér) " - na stiahnutie