Ciele projektu

Špecifické ciele projektu (v zmysle Zmluvy o NFP):
 • zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje;
 • umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.

Čiastkové ciele sú stanovené pre:
 • zabezpečenie dostatočnej kvality údajov;
 • rozšírenie zoznamu referenčných údajov;
 • naplnenie zabezpečenia princípu "jedenkrát a dosť";
 • transparentné sprístupnenie údajov klientom – „moje dáta“;
 • lepšie analytické spracovanie údajov vo verejnej správe – prepojené údaje.


Čiastkové ciele sú stanovené pre:
 • zabezpečenie dostatočnej kvality údajov;
 • rozšírenie zoznamu referenčných údajov;
 • naplnenie zabezpečenia princípu "jedenkrát a dosť";
 • transparentné sprístupnenie údajov klientom – „moje dáta“;
 • lepšie analytické spracovanie údajov vo verejnej správe – prepojené údaje.

POTREBA REALIZÁCIE PROJEKTU Z DÔVODU
skvalitnenia a systematického spravovania údajov = pravidlá a metodiky používania údajov.

Dôvody z pohľadu Objektov evidencie (OE) a registrov pre ich správu:
 • kvalita poskytovaných údajov;
 • poskytovanie OE ako "Open Data";
 • zavedenie procesu riadenia kvality údajov;
 • zvýši sa možnosť analytického spracovania a vyhodnocovania údajov;
 • nové registre umožnia centrálne riadenie dát.
Dôvod z pohľadu Občana – PRIORITNE:
 • evidované objekty budú poskytnuté ako „Moje dáta“ (info o hydromelioračných zariadeniach na pozemkoch vo vlastníctve);
 • poskytovaním údajov sa zvýši transparentnosť údajov;
 • projekt prispeje k implementácii pravidla „1 x a dosť“.
Dôvod z pohľadu zamestnancov a verejnej správy:
 • poskytovanie referenčných údajov umožní eliminovať kapacity na strane zamestnancov;
 • zrýchlenie procesov;
 • systematický manažment spravovaných objektov evidencie (OE) eliminuje pracnosť;
 • to isté platí aj pre vytvorené registre.
Inštitúcia Hydromeliorácie, š. p. pracuje s dátami na úsekoch:
 • Odbor správy a prevádzky hydromelioračných zariadení;
 • Odbor usporiadania majetku;
 • Odbor špeciálnych vodohospodárskych činností;
 • Odbor financovania a hospodárskych činností;
 • Odbor riaditeľstvo.