Prínos projektu

Zefektívnenie činností občana a podnikateľa (úspora času a osobných výdavkov)
Poskytovaním otvorených údajov „Open data“ bude občanom a podnikateľom umožnené dopredu sa oboznámiť so situáciou na dotknutom pozemku alebo kultúrnom diele pôdy. Zefektívni sa predovšetkým proces vydávania stanovísk k územným a stavebným povoleniam a k existencii hydromelioriačných zariadení (cca 5 000 ročne, občania a podnikatelia spolu).

Podnikateľ, ako poľnohospodársky podnik, bude môcť využiť „Open data“ pre strojové spracovanie na rozšírenie svojho podnikateľského potenciálu.

Podnikateľ, ktorý využíva hydromelioračné siete, bude konzumentom údajov prostredníctvom služby „Moje data“ – zmluvy so štátom (prioritný osobný údaj), ekonomické a prevádzkové dáta – bude mať prehľad o zmluvných vzťahoch a podmienkach v záujmovom území aj s ekonomickým vyčíslením.

Zefektívnenie dátovej integrácie pre inštitúcie verejnej správy

Na základe referencovania údajov evidencie závlahovej siete a odvodňovacích kanálov a zariadení bude proces automatizovaný bez nutnosti účasti občana a/alebo podnikateľa v prípade nekolízneho stanoviska.
OVM budú môcť elektronicky využívať údaje, ktoré žiadateľ vyhlási za referenčné údaje a/alebo sprístupní cez platformu CSRU.

Zefektívnenie činností úradníka realizujúceho procesy

Na základe efektívnejšieho manažmentu dát nastane zrýchlenie interných procesov organizácie. Prínosom bude zjednodušenie rozhodovacích procesov (napr. rozhodovacie procesy MPRV SR pre riešenie odškodnení poľnohospodárov v prípade sucha, rozhodovacie procesy organizácií verejnej správy pre podporu protipovodňovej ochrany obcí a občanov). Zvýšená kvalita dát zlepší rozhodovacie procesy HMSP a MPRV SR pre efektívne definovanie stratégie rozvoja a operatívneho plánovania obnovy a prevádzky hydromelioračných sietí.

Ďalšie kvalitatívne prínosy

Motivovanie poľnohospodárov k využívaniu zavlažovacích zariadení (ako preventívnych opatrení v boji proti suchu) vďaka zvýšenej dostupnosti informácií o možnostiach využívania hydromelioračných sietí a prevádzkových informáciách pre užívateľov.