Základné údaje

Názov projektu:
 • Manažment údajov v oblasti hydromeliorácií
Poskytovateľ:
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako Riadiaci orgán OPII
V zastúpení:
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Sprostredkovateľský orgán OPII
Názov a sídlo prijímateľa NFP:
 • Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Miesto realizácie projektu:
 • SK - Banskobystrický, Bratislavský, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky a Žilinský kraj
Výzva – kód Výzvy:
 • OPII-2019/7/6-DOP
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU:
 • č. Z311071Z581 (dostupná v CRZ) zo dňa: 25. 02. 2020
Kód projektu v ITMS2014+:
 • 311071Z581
Použitý systém financovania:
 • Predfinancovanie, refundácia a ich kombinácia
NFP spolufinancovaný v rámci:
 • Operačného programu – Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný fondom:
 • Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
 • 7
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:
 • 14 mesiacov
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:
 • 02. 03. 2020

Výška NFP:
 • Celkový rozpočet - výška oprávnených výdavkov: 999 583,00 €
 • Maximálna schválená výška NFP: 955 311,47 €
 • Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95,5710 %
 • Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 44 271,53 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014–2020 sú dostupné na: www.opii.gov.sk