Hydromeliorácie, š.p. VYHLASUJE pre vopred neurčené fyzické a právnické osoby nižšie uvedené "Verejné obchodné súťaže" na predaj nehnuteľného majetku štátu, ku ktorému má vyhlasovateľ zriadené právo hospodárenia:

12. apríla - 10. mája 2017

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nehnuteľný majetok nachádzajúci sa:


1. v okrese Poltár, obci Uhorské, k.ú. Uhorské >> čítaj na stiahnutie vo formáte *.pdf .