OBCHODNÉ PODMIENKY a CENNÍK


Cenu za odborné stanovisko nie je možné určiť vopred, stanoví sa až po vypracovaní odborného stanoviska v závislosti od kategórie, rozsahu a náročnosti.

C E N N Í K
poskytovaných služieb v zmylse zákona NR SR č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Organizačnej smernice č.8/2017 s účinnosťou od 1. októbra 2017 :
 


  Kategórie poskytovaných služieb

BEŽNÁ CENA bez DPH

 Prvé stanovisko **
(30 pracovných dní)
 Ďalšie neskoršie
stanovisko  ***
(50%)
Skrátený termín
(10 pracovných dní)
(
+50%  ) ****
  A)      - bez MHZ *
8 €4 €
 12 €
  B)      -v záujmovom území
12 €6 € 18 €
  C)      - s HMZ *
 18 €9 € 27 €
  D)     - v jednom katastrálnom území
           - za každé ďalšie k.ú.
 50 €
8,50 €
25 €
-
 75 €
-
  E)     - v jednom katastrálnom území
          - za každé ďalšie k.ú. v záujmovom území
          - za každé ďalšie k.ú. bez HMZ *
 68,50 €
17 €
8,50 €
34,25 €
8,50 €
4,25 €
102,75 €
25,50 €
12,75 €

  F)     - v jednom katastrálnom území s HMZ *
          - za každé ďalšie k.ú. s HMZ *
          - za každé ďalšie k.ú. v záujmovom území
*
          - za každé ďaľšie k.ú bez HMZ *
 156 €
39 €
17 €
8,50€
78 €
19,50 €
8,50 €
4,25€
 234 €
58,50 €
25,50 €
12,75€

  G)    - výkučne územnoplánovacia dokumentácia obce
                             0€0€50€
  H)                                 Osobitné stanovenie ceny

*     Poznámka: HMZ = hydromelioračné zariadenia
**  Prvým stanoviskom sa rozumie stanovisko k prvej žiadosti právnickej osoby, fyzickej osoby alebo orgánu verejnej správy (obce) o odborné stanovisko k existencii hydromelioračných zariadení na území, ktoré je predmetom konkrétneho samostatného konania.
***  Ďalším stanoviskom je stanovisko, ktoré je vypracované na základe žiadosti žiadateľa a týka sa toho istého predmetu žiadosti.
**** Skrátený termín (do 10 pracovných dní) sa k cene pripočíta 50% z bežnej ceny za odborné stanovisko. Pre kategóriu G (Obce) je poplatok 50 Eur.
V prípade, že právnická alebo fyzická osoba žiada o odborné stanovisko k existencii hydromelioračných zariadení spadajúcich pod kategórie A, B, C, pričom zastupuje viacerých vlastníkov pozemkov – stavebníkov, výslednou cenou je suma rovnajúca sa násobku základnej sadzby a počtu vlastníkov – stavebníkov.

Vyjadrovacia činnosť podľa kategórii A – H je pre správcu majetku štátu HMZ povinnou činnosťou vyplývajúcou zo zákonov (Stavebný zákon, Vodný zákon, Zákon o štátnom podniku). Z toho vyplýva, že podnik je neopomenuteľný účastník vo všetkých konaniach pri územnom a stavebnom konaní a vyňatí poľnohospodárskej pôdy na území SR. V základnej cene prác na vykonanie tejto činnosti sú zakalkulované len nevyhnutné náklady na spracovanie tejto služby.

Ak odberateľ požiada o skrátený termín vypracovania odborného stanoviska do 10 pracovných dní po obdržaní „Záväznej objednávky odborného stanoviska“ a akceptácii obchodných podmienok, bude mu účtovaná 50 % prirážka k cene podľa cenníka poskytovaných služieb. V prípade, že sa objektívne v komplikovaných prípadoch nepodarí spracovateľovi vypracovať odborné stanovisko v dohodnutom skrátenom termíne, bude odberateľovi účtovaná len základná cena a termín vyhotovenia do 30 pracovných dní.

Ak orgány verejnej správy (obce), ktoré žiadajú o vypracovanie odborného stanoviska a jedná sa výlučne o územnoplánovaciu dokumentáciu obce (§ 21 stavebného zákona) a stavby vo verejnom záujme, ak obec je zároveň investorom týchto stavieb, bude táto činnosť vykonaná bezodplatne. Ak však odberateľ požiada o skrátený termín poskytnutia odborného stanoviska (do 10 pracovných dní) zaplatí poplatok vo výške 50 Eur.


Cena služby pre kategóriu H – osobitné ocenenie:

Celková fakturovaná cena pre kategóriu „H“, t.j. za vykonanie súboru opatrení a činností v súvislosti s poskytovaním informácií o objektoch HMZ alebo s vytyčovaním líniových stavieb a jednotlivých objektov spravovaného majetku HMZ na určenom území v rozsahu vymedzenom objednávateľom a súbor odborných (inžinierskych) činností na vodných stavbách so zameraním sa na posúdenie stavu objektov dotknutých zámerom, resp. činnosťou odberateľa je spoplatnená hodinovou sadzbou 24,00 € bez DPH za každú začatú hodinu v ktorej sú zahrnuté mzdové, režijné a materiálové náklady s primeraným ziskom. K stanovenej sadzbe budú fakturované dopravné náklady nasledovným spôsobom:

( najazdené km x normovaná spotreba z TP (EHK) x Ø cena benzínu za 1 liter ) /100 + najazdené km x 0,183 € (koeficient opotrebenia motorového vozidla)

K uvedeným cenníkovým a osobitne oceneným cenám bude fakturovaná sadzba DPH podľa platných právnych predpisov.