ŽIADOSŤ O ODBORNÉ STANOVISKO

K EXISTENCIÍ HYDROMELIORAČNÝCH ZARIADENÍ


OZNAM :

V dôsledku elektronizácie výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci pristupujeme k postupnej digitalizácii a automatizácii procesov prijímania žiadostí. Z toho dôvodu nebudú od 1.7.2019 prijímané žiadosti na starých formulároch.


Formulár žiadosti
(Žiadosť o OS)

Žiadosť obsahuje:
  1. Tlačivo "Žiadosť o odborné stanovisko k existencii hydromelioračných zariadení (HMZ)
  2. Tlačivo "Záväzná objednávka odborného stanoviska“
  3. "Obchodné podmienky"
  4. Tlačivo "Plná moc" - pre prípad potreby zastupovania
Formulár žiadosti o vyjadrenie je zverejnený aj na našej nástenke vo vestubule štátneho podniku.

Postupnosť krokov podania žiadosti:

1. Stiahnuť formulár
2. Vyplniť formulár
(Pre korektné vyplnenie editovateľného formulára odporúčame nainštalovať bezplatnú verziu programu Adobe Acrobat Reader – odkaz)
3. Vytlačiť formulár a opatriť ho podpisom príp. pečiatkou
4. Podať žiadosť elektronicky/poštou/osobne


Žiadosť o odborné stanovisko môžete podať:

1. Elektronicky na mailovú adresu   vyjadrenia@hmsp.sk – prílohy by mali obsahovať:
- vyplnený formulár žiadosti uložený vo formáte .pdf z kroku č.3
- sken vytlačenej žiadosti opatrený podpisom, príp. pečiatkou z kroku č.4.
- grafický podklad *
!!! V prípade podania žiadosti elektronicky, poprosíme predmetnú žiadosť duplicitne poštou nezasielať. Ďakujeme!!! 
2. Poštou
3. Osobne –  úradné hodiny

(*) V prípade stavieb väčšieho rozsahu (viac ako 5 parciel) je dodanie grafických podkladov v digitálnej forme vo formáte .dgn alebo .shp podmienkou, aby bolo možné dodržať vypracovanie odborného stanoviska v stanovenom termíne.